نوع خبر: مالیاتی
تاریخ انتشار: 1395/10/6

تمکين مالياتي با فرهنگ سازي
در اکثر کشورها بخش قابل توجهي از منابع مالي دولت از طريق وصول ماليات تامين مي شود ، ضمن اينکه سهم ماليات از کل درآمدهاي عمومي در کشورهاي مختلف ، متفاوت است و تعيين ميزان آن ارتباط مستقيمي با سطح توسعه و ساختار فرهنگي و اقتصادي آن ها دارد . در اين ميان، فرار مالياتي و گريز از ماليات در کشورها باعث شده تا درآمدهاي مالياتي کشورها، همواره از آنچه که برآورد مي شود کمتر باشد و تمامي کشورها تلاش خود را براي کاهش اين دو پديده به کار مي گيرند .

فرار مالياتي از سال هاي دور براي نظام هاي مالياتي يک دردسر به شمار مي رفته است . قديمي ترين سوابق مالياتي به قرن چهارم پيش از ميلاد ، زمانيکه لوح هاي خط ميخي براي ثبت تکاليف مالياتي و مبادلات اقتصادي استفاده مي شد ، بر مي گردد . فرار مالياتي نمي تواند به سادگي تشخيص داده شود و همان طور که بررسي ها نشان مي دهد همچنان در سطح دنيا شاهد فرار هاي مالياتي در کشورهاي مختلف هستيم .

از نقطه نظر اقتصادي ، يک مودي بر اساس ميزان مالياتش يا آن را پرداخت کرده و يا از پرداخت آن طفره مي رود . هر چند که برخي موديان اعتقاد دارندساز و کار تهديد و ارعاب براي جلوگيري از فرار مالياتي کافي نيست . آزمايشات ميداني تمکين مالياتي را در چندين کشور مورد بررسي قرار داده و به سطوح مختلف تمکين دست پيداکرده است . در پژوهش هاي اخير با در نظر گرفتن قواعد و مصوبات اجتماعي، فرار يا تمکين مالياتي موديان مورد بررسي قرار مي گيرد.

مودي ماليات خودرا پرداخت مي کند يا از پرداخت آن فرار مي کند تا به گمان خود منافعش را حفظ کند ، انتخاب او بستگي به قوانين و مجازات هاي دولتي دارد .

اقتصاددانان با بررسي رفتار موديان و تمرکز بر مسئله فرار مالياتي به دنبال اين نيستند که چرا برخي شهروندان ماليات خود را پرداخت نمي کنند ، بلکه اين موضوع را دنبال مي کنند که چرا برخي ديگر نسبت به پرداخت به موقع ماليات شان اقدام مي کنند . به منظور افزايش سطح تمکين موديان ، ضروريست جنبه هاي رفتاري آنان که منجر به پرداخت ماليات مي شود بررسي گردد . جهان بيني و قوانين اجتماعي عامل مهمي براي انگيزه بخشيدن به موديان جهت تمکين مالياتي به شمار مي رود. تجزيه و تحليل عوامل رفتاري که بر تمکين موديان اثر مي گذارد بر اخلاق مالياتي موديان متمرکز شده است.اغلب تمکين مالياتي و اخلاق مالياتي به اشتباه هم معني درنظر گرفته مي شوند ، هر چند که ارتباط نزديکي با هم دارند اما بايد به صورت جداگانه مورد بحث و بررسي قرار گيرند .

تمکين مالياتي تصميم مودي براي پرداخت و يا عدم پرداخت ماليات و اخلاق مالياتي انگيزه ذاتي جهت پرداخت ماليات است . اخلاق بهتر و متعالي تر منجر به تمکين مالياتي بيشتر مي شود . اگرچه تمکين مالياتي تابع اخلاق است و اخلاق اثر مستقيمي بر آن دارد . بنابراين درک عميق تر اخلاق مالياتي براي روشن تر شدن جنبه هاي گوناگون تمکين مالياتي اهميت زيادي دارد . يکي از عوامل موثر بر تمکين مالياتي ارتقاي فرهنگ مالياتي است ، فقدان فرهنگ پرداخت ماليات يکي از موانع تمکين مالياتي به شمار مي رود . فرهنگ مالياتي به معناي باورها و شناخت مردم در مورد ماليات و لزوم پرداخت آن توسط آن‌هاست. هرگاه بتوانيم ضرورت دريافت ماليات از مردم را به صورت مستدل و منطقي براي آن‌ها بيان کرده ، به آنان آگاهي‌هاي لازم را داده و براي آن‌ها به صورت شفاف توضيح دهيم که ماليات دريافتي از مردم توسط دولت صرف چه هزينه‌هايي مي‌شود و در صورت نپرداختن ماليات ، دولت و مردم دچار چه مشکلاتي خواهند شد و همچنين مردم به يک باور برسند که دولت ماليات دريافتي را براي بهبود وضع جامعه و توسعه ي اجتماعي و رفاه شهروندان هزينه مي‌کند ، آنگاه مي‌توان ادعا کرد که مقدمات يک فرهنگ مالياتي خوب براي پرداخت ماليات توسط عامه ي مردم و در نتيجه تمکين مالياتي به وجود آمده است.

بنابراين به منظور افزايش سطح تمکين مالياتي بايد مقبوليت عامه نسبت به مفهوم ماليات يعني باور و اعتقاد عمومي نسبت به ماليات را ايجاد و گسترش داد. همچنين لازم است اطلاع‌رساني درست و مداوم و جلب حمايت عمومي توسط نظام مالياتي صورت گيرد تا به تمکين مالياتي که از جمله اهداف تمام سيستم‌هاي مالياتي در دنياست دست پيدا کرد .

منبع: سازمان امورمالیاتی کشور

تعداد بازدید: 94