نوع خبر: مالیاتی
تاریخ انتشار: 1395/9/22

پويايي اقتصاد با مشارکت مالياتي
رشد صادرات غيرنفتي و کسب درآمد ارزي حاصل از صدور کالاهاي ايراني به بازارهاي بين المللي از جمله اهداف مهم برنامه توسعه اقتصادي کشور است، از اين رو افزايش صادرات غيرنفتي براي رهايي از وابستگي اقتصاد کشور به نفت، از اهميت بالايي برخوردار است.از آنجا که الگوي توسعه اقتصادي مبتني بر صادرات نفتي است، اهميت صادرات غيرنفتي و نقش آن در توسعه اقتصادي کشور همواره به عنوان يکي از موضوعات مهم و يک عنصر کليدي مطرح بوده است.

کارشناسان اقتصادي معتقدند: توسعه صادرات غيرنفتي به افزايش توليد و در نتيجه رشد تقاضا براي نيروي کار، ايجاد اشتغال و کاهش بيکاري منجر خواهد شد از اين رو اهتمام به صادرات غيرنفتي يکي از مقوله هاي پيشگيرانه است.به اعتقاد اين کارشناسان، در قرن حاضر سير تکاملي توسعه جوامع و پيشرفت سريع در عرصه فناوري، تاثير بسزايي بر نحوه زندگي و رشد اقتصادي برجاي گذاشته به طوري که اين تحولات، ارتباط سريع ملت ها با يکديگر، عدم وابستگي به اقتصاد بسته، صدور محصولات توليدي و خدمات مهندسي را اجتناب ناپذير کرده است.

اقتصاد تک محصولي و ايجاد تنوع در اقلام صادراتي به ويژه توسعه صادرات فرآورده هاي صنعتي از ضرورت هاي کشور است با ايجاد تنوع در درآمدهاي ارزي و افزايش سهم صادرات غيرنفتي از درآمد مزبور نه تنها شرايط کشور در توسعه صادرات غيرنفتي تقويت مي شود بلکه در ارتباط با صادرات و فروش نفت نيز با موضع محکم تري مواجه خواهيم شد.

البته شکي نيست کشوري که اقتصادش بر محور تک محصولي هدايت شود، در تحولات اقتصادي يا بحران هاي اقتصادي بيشتر مواجه شده و درجه ريسک پذيري اين کشور در بحران ها بيشتر خواهد بود.

اتکا به درآمدهاي نفتي و تداوم اين رويکرد سبب ناپايداري در بهبود شاخص ها و نوسان در رشد اقتصادي خواهد شد به نحوي که کاهش قيمت نفت به عنوان اصلي ترين منبع درآمد دولت، بسياري از سياست ها و برنامه ها را با تعويق همراه مي سازد. گرايش دولت و سياستگذاران کشور در حوزه اقتصادي بايد بر کاهش بيشتر وابستگي به درآمدهاي نفتي متمرکز باشد؛ دوره هاي پررونق درآمدهاي نفتي همواره زودگذر و پرافت و خيز بوده و ويژگي اغوا کنندگي اين طلاي سياه مي تواند به بلاي سياه بدل شود.

بدون ترديد ماليات و نظام مالياتي داراي نقش مؤثري در روند توسعه وپويايي اقتصادکشور است. ماليات به عنوان يکي از ابزارهاي هدايت غيرمستقيم دولت از طريق تأثير بر فعاليت هاي بنگاه هاي اقتصادي مي تواند در سياستگذاري هاي توسعه صنعتي نقش کليدي ايفا کند. دولت با تدوين نظام مالياتي مناسب مي تواند بر چگونگي دستيابي به هدف هاي توسعه اي تأثير گذارد. بر طبق تعريف «ماليات وجوهي است که دولت بايد براي تامين هزينه هاي خود از اشخاص کسب نمايد» منابع دريافت ماليات نيز عموما ماليات بر درآمد، ماليات بر ارث، حق تمبر، ماليات بر درآمد املاک، ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و ماليات بر درآمدها است. در عموم کشورهاي دنيا و بويژه کشورهاي توسعه يافته هزينه هاي دولت از طريق مالياتها تامين مي شود. پرداخت ماليات توسط شهروندان، آنها را نسبت به اقدامات دولت حساس خواهد نمود. به ديگر سخن مودي مالياتي چون به سهم خود بخشي از هزينه هاي دولت را تامين مي کند امکان دارد که اقدامات دولت به طور مستقيم و غيرمستقيم در راستاي افزايش رفاه عمومي و امنيت اجتماعي ماليات دهنده باشد از طرف ديگر دولت نيز مراقب افکار عمومي است و تلاش دارد تا فعاليت هاي خود را در چارچوب خواسته مردم توجيه و تبيين نمايد و اين به نوعي يک همبستگي بين دولت و ملت پديد مي آورد، هرچه منابع درآمدي دولت مستقل از منابع زيرزميني باشد به همان ميزان دولت خودراي و مستقل از اراده واقعي مردم است .

نقش ماليات در درآمدهاي عمومي دولتها با توجه به تحولات سريعي که در زمينه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، مالي ، فرهنگي و نظامي صورت گرفته است، بر کسي پوشيده نيست.وصول ماليات به وسيله دولتها داراي سابقه طولاني است. افزايش دائمي مخارج و هزينه هاي دولت وظايف جديدي را بر عهده دولتها قرار داده است تا همراه با افزايش هزينه هاي عمومي ، جهت تأمين احتياجات مالي و نيز به منظور توسعه اقتصادي و فرهنگي، سياست هاي خاصي را در پيش بگيرند که سياست مالي از جمله مهمترين آن مي باشد، سياست مالي شامل تدابيري است که براي وضع وصول مالياتها، قرضه ها و انجام مخارج عمومي بکار برده مي شود و هم زمان با اقدامات فوق دولت مي تواند اهداف متفاوت و گوناگوني از جمله تأثير بر عوامل توليد، تخصيص منابع، توزيع عادلانه ثروت و درآمد تأمين منابع مالي براي پيشبرد اهداف برنامه هاي توسعه اقتصادي و فرهنگي، بودج? پنج ساله و سالانه را تعقيب نمايد و با توجه به تعريف ماليات ، افراد جامعه بايد بخشي از حقوق خود در استفاده از منابع و امکانات متعلق به يک ملت را به بخش دولتي واگذار نمايد تا مقامات دولتي از اين وجوه و منابع در جهت ارائه کالا و خدمات دولتي، اعمال حاکميت و استقرار امنيت نمايند. اگرچه نقش و اهميت ماليات و آثار گوناگون اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي آن بر همگان آشکار است اما سهم دريافتي ماليات نسبت به توان و ظرفيت مالياتي کشور ناچيز است.

منبع:سازمان امورمالیاتی کشور

تعداد بازدید: 126