تاریخچه


تاریخچه تاسیس امور مالیاتی شهر و استان تهران

سازمان امور مالیاتی کشور تنها سازمانی است که به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی کشور و تمرکز کلیه امور مربوط به وصول درآمدهای حاصل از مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم دولت ایجادشده است .سازمان در هر استان دارای یک اداره کل می باشد با توجه به وسعت جغرافیایی شهر تهران و اینکه عمده درآمد مالیاتی کشور در شهر تهران وصول می شود، ناگزیر جهت ساماندهی به این امور واحدی تحت عنوان امورمالیاتی شهرتهران ایجاد شد .

 تا قبل از سال 1383 تشکیلات جداگانه ای برای واحد ذکر شده وجود نداشت واین تشکیلات زیر نظر واحد استانی واقع در سازمان قرار داشت . بعد از سال 1383 تصمیماتی مبنی بر نیاز وجود تشکیلاتی جداگانه برای وصول مالیاتهای شهر تهران اتخاذ شد ،و در نهایت در سال 1394 با ادغام امور مالیاتی استان تهران با امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی شهر و استان تهران تشکیل گردید .این امور شامل 14 اداره کل می باشد که در سطح استان تهران گسترده می باشند . این تشکیلات  حدودا 8400 نیروی ستادی و صفی دارد که به وصول مالیات وامور مربوطه مشغول می باشند . کلیه امور رفاهی وحقوقی این کارکنان درستاد امور مالیاتی شهرو استان تهران انجام می گردد.

 

واحد های زیرمجموعه امور مالیاتی شهر و استان تهران :

1:اداره کل امور مالیاتی شمال 
2:اداره کل امور مالیاتی جنوب 
3:اداره کل امور مالیاتی غرب 
4:اداره کل امور مالیاتی شرق 
5:اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ 
6:اداره کل امور مالیاتی مرکز 
7:اداره کل اجرائیات
8:اداره کل ارزش افزوده شهر تهران
9:اداره کل حسابرسی
10:اداره کل امور مالیاتی شمیرانات
11:اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران
12:اداره کل امور مالیاتی شرق استان تهران
13:اداره کل امور مالیاتی غرب استان تهران
14:اداره کل امور مالیاتی ارزش افزوده استان تهران

مأموریت امور مالیاتی شهرواستان تهران

امورمالیاتی شهرو استان تهران به منظور تمرکز کلیه امور مربوط به وصول مالیات در استان تهران ایجاد شده است واحد مربوطه بر این اعتقاد است که می تواند با اجرای مطلوب قوانین مالیاتی و تحقق اهداف مالیاتی دولت نقش موثری در راستای دستیابی به اقتصادی سالم و پایدار در کشور ایفاء نماید .این مجموعه با بکارگیری مناسب ترین رویه ها و فناوری موجود و روشهای اجرای مالیاتی بر آن است تا نه تنها در چارچوب مقررات و موازین قانونی درآمدهای مالیاتی دولت را در استان تهران شناسایی و وصول نماید بلکه با انجام مطالعات و پژوهشهای مستمر و با پیشنهاد لوایح قانونی بستری مناسب برای توسعه نظام مالیاتی کشور فراهم آورد . امورمالیاتی شهر و استان تهران در گستره فعالیتهای خود تلاش می کند تا همواره پاسخگوی انتظارات دولت وسازمان امور مالیاتی کشور، مودیان مالیاتی وکارکنان خود باشد .ما معتقدیم با بهبود مستمر در سه حوزه سازماندهی ، بسیج منابع ، روشهای اجرایی ، قوانین مالیاتی و همچنین توسعه فرهنگ مالیاتی در تهران می توانیم رشد و بالندگی امور مالیاتی شهر واستان تهران و سازمان امور مالیاتی کشوررا تضمین نمائیم.

 

بیانیه چشم انداز امورمالیاتی شهر و استان تهران

  امورمالیاتی شهر و استان تهران واحدی است بالنده که در سایه دستیابی به نیروی انسانی توانمند وفناوری ها ی روزآمد وجدید ترین روشهای مالیاتی برآن است به گونه ای عمل کند تا نه  تنها اکثر هزینه های جاری دولت را تامین کند بلکه به عنوان کاراترین واثر بخش ترین قسمت سازمان امور مالیاتی کشورشناخته شود.

 اهداف بلند مدت امور مالیاتی شهر و استان تهران :

1:افزایش کارایی نظام مالیات  
2: رضایت مودیان مالیاتی 
3: گسترش فرهنگ پرداخت مالیات 
4: تامین منابع
5: شناسایی درآمدهای مالیاتی 
6: دستیابی به طرح جامع اطلاعاتی 
7: وصول بهنگام درآمد های مالیاتی 
8: توانمند سازی نیروی انسانی 
9: توسعه نظام خود اظهاری مالیاتی
10:افزایش رضایت کارکنان امور مالیاتی  
11: برقراری ارتباط الکترونیکی با ادارات تابعه و سایر واحدهای مرتبط