دستگاههای مرتبط

امور مالیاتی شهر و استان تهران

اهم اقدامات انجام شده

نظرسنجی
به نظر شما مطالب مندرج در سایت تا چه اندازه پاسخگوی نیاز شما میباشد؟

تماس با رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران

حسین بنی صفار

پست الکترونیکی: h.banisafar@tax.gov.ir
سامانه پیام کوتاه: 5000465050